English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-03-15:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Avancerad lottning

Uppdaterad: 2017-03-15

Om du inte är nöjd med MeOS automatiska lottning kan du använda manuell lottning istället. Då får du full kontroll på alla lottningsparametrar, samtidigt som du får stöd av MeOS algoritmer för att fördela starttider mellan klasser för ett jämt flöde av startande och för att undvika att löpare med liknande banor startar samtidigt.

Välj lotta flera klasser på sidan klasser och välj sedan manuell lottning. Först ställer du in ett antal parametrar för lottningen.

Rutan max antal parallellt startande definierar hur många deltagare som tillåts starta samtidigt. Det är ofta bra att lotta en start i taget, även om det inte är nödvändigt. Rutan sätter taket för de klasser som denna lottningsoperation avser.

Om banorna är inlagda tar MeOS hänsyn till dessa så att deltagare i olika klasser med liknande bana inte startar samtidigt. Max antal gemensamma kontroller definierar hur många gemensamma kontroller personer som startar samtidigt tillåts ha inledningsvis. Inga betyder att alla som startar på samma minut har olika första kontroller. Om du har få olika första kontroller kan det hända att startdjupet med denna inställning blir för stort. Prova då inställningen första kontrollen. De innebär att första kontrollen (men inte dessutom andra) tillåts vara densamma. Det går också att välja ett ännu större tal här.

Tillåt samma bana inom basintervall betyder att två klasser med samma bana tillåts starta omlott, vanligtvis så att den ena klassen startar på jämna minuter och den andra klassen på udda minuter.

Lotta klasser med samma bana gemensamt betyder att klasser med samma bana lottas som vore de en klass. Tidsintervallet för löpare inom banan blir konstant, men inom klasserna blir det variabelt. Se lotta samma bana gemensamt.

Basintervall är tidsavståndet mellan startpipen; vanligast är att ha en minut som basintervall. Minsta respektive största intervall i klass är det största respektive minsta startintervall som tillåts i någon klass. Vill du att alla klasser ska ha två minuters startintervall anger du två minuter i båda fälten. Att ändra denna inställning kan ibland ha ganska dramatisk effekt på startdjupet.

Andel vakanser anger hur många vakanser som ska lottas in i klassen i procent av antal anmälda. Du kan också sätta absoluta gränser i form av minimalt respektive maximalt antal vakanser för varje klass. Det är ofta praktiskt att ha lotta in åtminstone en vakans i varje klass, för att på ett smidigt sätt kunna hantera problem av olika slag, exempelvis felanmälningar. I ett senare skede kan du manuellt justera exakt antal vakanser för varje klass.

Förväntad andel efteranmälda anger hur mycket utrymme MeOS avsätter före eller efter klassen för efteranmälda. Det är ingen hård gräns, men om fler efteranmäls finns inte längre någon garanti att löpare med samma bana inte startar samtidigt. Om du lottar efteranmälda tillsammans med ordinarie anmälda, ska du sätta detta fält till 0 för att få ett mer kompakt startfält.

Knappen fördela starttider tar fram ett förslag på hur starttiderna ska fördelas för att få ett så jämt flöde av startande som möjligt.

Förslaget presenteras i en lista tillsammans med lite statistik. Du kan se för varje minut hur många som startar, det faktiska startdjupet och det teoretiskt kortast möjliga startdjup med de inställningar som gäller. Knappen visualisera startfältet öppnar ett fönster med en grafisk sammanställning över vilken klass som startar vilken minut.

Du kan själv göra ändringar i fördelningen. Det går att ändra första starttid, startintervall, antal vakanser och antal reserverade platser (för efteranmälda) i varje klass. Knappen uppdatera fördelning kör om MeOS fördelningsalgoritm för de klasser du inte ändrat, med hänsyn taget till de ändringar du gjort.

Du kan också välja att ändra inställningar, för att göra om fördelningen med nya grundparametrar.

Klicka på utför lottning för att lotta med vald metod.
Tips
Knappen spara starttider sparar aktuella starttider och intervall för varje klass, så att du kan fortsätta med lottningen senare. När du lottar sparas också inställningarna automatiskt. Använd knappen hämta inställningar från föregående lottning för att återgå till tidigare sparade inställningar.

Lotta in efteranmälda

Du kan lotta in efteranmälda i de valda klasserna genom knapparna efteranmälda (före ordinarie) respektive efteranmälda (efter ordinarie). För att denna funktion ska fungera måste alla valda klasser redan ha anmälda med tilldelade starttider.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in